Usnadněte si
podnikání a život

Komplexní účetní služby

Statutární české účetnictví, Manažerské účetnictví, Daňová evidence, Digitalizace účetnictví, Účetní poradenství, Rekonstrukce účetnictví, Mígrace účetnictví, Střediskové zpracování a rozšířené účetní informace, Aplikace standardů IFRS, US-GAAP.

Účetnictví představuje nedílnou součást každého podnikání. Brát účetnictví ale pouze jako administrativní zátěž či jako základ pro daňová přiznání je velká škoda. Podle nás Vaše účetnictví má sloužit především Vám. Může poskytovat velmi důležité informace, díky kterým ušetříte čas i peníze.

S námi se od účetnictví postaveného na předávání dokladů v papírové podobě v době, kdy je už na rozhodnutí pozdě, dostanete k modernímu smysluplnému účetnictví, které Vám pomůže efektivněji se rozhodovat, lépe plánovat a mít své podnikání pod kontrolou.

To vše pro Vás v individuální formě, která pro Vás je snadno pochopitelná a použitelná.

Služby, které svým klientům poskytujeme nejčastěji:

Základní účetní služby

Vedení účetnictví a daňová evidence

 

Účetnictví či daňová evidence je důkladně zpracováno pro klienta v moderním robustním ekonomickém softwaru (ERP), které je pravidelně zálohované do geograficky i hardwarově rozdílných lokací, pravidelně aktualizované na nejnovější verzi a pro zákazníka přístupné online, požaduje-li to. Prvotním krokem je sestavení zahajovací rozvahy (účetnictví), načtení počátečních zůstatků (salda) a dohoda s klientem na struktuře účetním informací (číselníky středisek, činností, lokací, zaměstnanců, zakázek, účtový rozvrh, předkontace apod.). Zaúčtované doklady včetně původních originálů a tiskové výstupy předáváme ve formě a v intervalu požadovaném zákazníkem.

Rekonstrukce účetnictví

 

Ne vždy dopadne spolupráce s externím účetním dobře - na vině může být nedostatečná kvalifikace a zkušenosti účetního, nedostatek času, preciznosti a flexibility či příliš vysoká časová nebo finanční náročnost na spolupráci. Ať je důvod jakýkoliv, jsme připraveni Vám pomoci nejen Vaše aktuální účetnictví či daňovou evidenci převzít v krátkém časovém termínu, ale provést i zpětnou rekonstrukci účetnictví či daňové evidence. Ta spočívá nejen v kontrole účetních pravidel, vyhledávání a opravě účetních chyb a nepřesností, ale i v doporučení pro efektivnější a kvalitnější účetnictví tak, aby došlo ke snížení administrativy a k automatizaci rutinních účetních úkolů.

Návrh struktury účetních informací

 

Samotné účetnictví jen zobrazuje skutečnosti, které již nastaly. Pro účely efektivnějšího řízení společnosti používáme tzv. uživatelská rozšíření účetních dat v podobě používání středisek, zakázek, projektů, poboček, zaměstnanců apod., která jsou definována v uživatelských číselnících přístupných v ekonomickém softwaru. Účetní záznamy rozšířené o tyto uživatelské informace pak slouží jako datový zdroj pro zpracování moderních uživatelských reportů a dashboardů tak, aby klient měl důležité informace o svém podnikání vždy po ruce.

Účetní závěrka

 

Základní součástí našich účetních služeb je zpracování řádné účetní závěrky (sestavení povinných českých statutárních výkazů - rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha k účetním výkazům, zpráva o vztazích) nebo sestavení manažerských výkazů v podobě jak dle českých standardů CZ-GAAP, tak i dle mezinárodních standardů finančního výkaznictví IFRS. Výkazy sestavujeme v různých jazycích, je-li to vyžádáno, a v požadované struktuře (např. dělení na měsíční či kvartální výsledky apod.).

Související účetní služby

Příprava na audit

 

Máme bohaté zkušenosti z účasti na tuzemských i mezinárodních finančních statutárních auditech účetních závěrek sestavených dle českých či mezinárodních standardů IFRS/US GAAP. Disponujeme vlastním detailním postupem pro přípravu na audit, poradíme ve věcech přípravy podkladových informací pro závěrkové účetní úpravy, aktivně se můžeme auditu zúčastnit jako zástupce klienta.

Vnitropodnikové účetní směrnice

 

Jako subjekt, který podléhá příslušnému vedení účetnictví, máte povinnost sestavit a průběžně aktualizovat interní účetní pravidla, které nastolují standardy účetních operací. Nabízíme sestavení individuálních vnitropodnikových účetních směrnic, účtových rozvrhů a jiných seznamů účetních informací nebo sestavení popisů pracovních náplní jednotlivých členů účetních či finančních oddělení.

Zasílání účetních sestav a reportů

 

Pravidelně zasíláme účetní sestavy (předvaha, rozvaha, výsledovka, hlavní kniha, účetní deník, saldo apod.) a výkonové sestavy (přehled prodejů, marže, skladové pohyby atd) v podobě, které si klient sám zvolí (preferujeme elektronicky v různých formátech - pdf, Excel, csv, xml apod.) či která je námi dle naší zkušenosti doporučována. Účetní sestavy umíme modifikovat do požadované podoby (formát, obsah) přímo v informačním systému na základě požadavků zákazníka či na základě našeho doporučení. Zasílání sestav či reportů v konkrétní čas na konkrétní email umíme automatizovat prostřednictvím automatických skriptů.

 

Zpracování a tvorba dokumentů

 

Naším cílem je maximální automatizace účetních operací při zvýšení kvality, správnosti a úplnosti účetních dat a při snížení celkové časové a finanční náročnosti, což jsou velké benefity pro Vás. Mezi základní služby tudíž patří doporučení ke změnám v procesu tvorby, schvalování a zpracování různých dokumentů, které mají přímý či nepřímý dopad do účetnictví (způsob objednávek a fakturace, automatické importy a exporty dokladů či sestav v xml formátu, schvalovací proces dokumentů, validace zákazníků a dodavatelů, používání elektronických dokladů, používání spisové služby apod.). Automatizace Vám může přinést úsporu v čase i ve finančních prostředcích.

Příprava platebních příkazů

 

Spravujeme bankovní příkazy v pasivním režimu (příprava platebních příkazů, kdy nemáme práva činit platby z Vašeho účtu) či aktivním režimu, kdy fungujeme jako druhý autentizátor pro uskutečnění platby. Platební příkazy připravujeme a zasíláme jako dokument v pdf a jako soubor v bankovním formátu, který je přímo importovatelný do webové aplikace Vaší banky. Používáním elektronického formátu se výrazně snižuje časová náročnost sestavení platebního příkazu. Platby je po importu možné provést okamžitě.

Účetní poradenství

 

Jako profesionální konzultanti Vám poradíme v účetní oblasti i v souvisejících oblastech jako je právo, informační technologie, účetní software, tvorba a zpracování účetních dokladů, HR problematika atd.). Ve spolupráci s našimi partnery pro Vás připravíme expertní posudky ve věci práva, IT a daňového poradenství. Naše poradenství může probíhat v individuální podobě, jakou si jako zákazník přejete (osobní účast ve Vaší společnosti, emailové poradenství, zpracování písemných zpráv, online poradenství přes Skype apod.).

Výběr ekonomického softwaru

 

Máme bohaté zkušenosti s celou řadou českých i zahraničních ekonomických systémů (ERP). Poradíme Vám ve výběru správného softwaru a můžeme Vám i pomoci tento ekonomický software spravovat. Nikdy nepodceňujte kvalitu a stabilitu používaného softwaru, protože volba správného softwaru v rámci uživatelské ergonomie, schopností, modularity a otevřenosti tohoto softwaru je stěžejním předpokladem pro kvalitu a rozsah účetnictví.

Předávání dokladů

 

Při předávání dokladů směrem od klienta používáme především elektronické formy dokladů (pdf, jpg) nebo papírové originály, ke kterým připojujeme výtisk dokladu z ekonomického systému. Pro svoz dokladů používáme kurýrní služby či odběr osobně. Při předávání dokladů směrem ke klientovi používáme kurýrní služby či osobní předání, resp. elektronické předání emailem či formou naší interní spisové služby. Dokumenty od klienta vždy i skenujeme.