OSVČ - zdravotní a sociální pojištění 2012

11.01.2012 22:43

Dobrý den,

Níže uvádíme informace ke zdravotnímu pojištění osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) pro rok 2012.

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Změny v pojištění osob samostatně výdělečně činných od  01.01.2012.

- od 1.1.2012 se zvyšuje jak minimální, tak maximální vyměřovací základ pro výpočet zdravotního pojištění osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) a také maximální vyměřovací základ zaměstnanců,

- tyto změny vyměřovacích základů souvisejí s aktuální výší průměrné měsíční mzdy v ČR,

- minimální vyměřovací základ u zaměstnanců zůstává stejný, protože je provázán na minimální mzdu a protože a ta pro rok 2012 zůstává na výši 8 000 Kč,

- u osob bez zdanitelných příjmů je pojistné i nadále 1 080 Kč,

- stejná zůstává i platba státu za své pojištěnce ve výši 723 Kč.

Minimální vyměřovací základ OSVČ

- minimální vyměřovací základ tvoří dvanáctinásobek 50% průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství,

- pro rok 2012 činí průměrná měsíční mzda 25 137 Kč,

- minimální vyměřovací základ pro rok 2012 je tedy 12.568,50 Kč,

- minimální záloha na zdravotní pojistné je 1 697 Kč,

- zálohu ve výši 1 697 Kč musí poprvé za leden 2012 uhradit ty OSVČ, kteří zahajují v roce 2012 samostatnou výdělečnou činnost, nebo i ti lidé, kteří dosud platili zálohy nižší,

- posledním dnem splatnosti lednové zálohy je 8.2.2012.

Maximální vyměřovací základ OSVČ

- maximální vyměřovací základ OSVČ tvoří 72násobek průměrné mzdy,

- průměrná mzda pro výpočet vyměřovacího základu pro zdravotní pojištění je 25 137 Kč,

- roční maximální vyměřovací základ  pro rok 2012 je 1 809 864 Kč, maximální měsíční vyměřovací základ je 150 822 Kč a maximální záloha na pojistné je stanovena na 20 361 Kč,

- nová maximální výše zálohy na zdravotní pojištění je platná až od měsíce, kdy byl nebo měl být podán „Přehled o příjmech a výdajích za rok 2011“,

- maximální vyměřovací základ ve výši 1 809 864 Kč platí i pro zaměstnance,

- u OSVČ, který byl v roce 2011 též zaměstnancem a jeho součet vyměřovacích základů ze zaměstnání a ze samostatné výdělečné činnosti v roce 2011 přesáhl 1 781 280 Kč, se bude při vyúčtování pojistného za rok 2011 řídit podle ustanovení § 3a odst .5 zákona č. 592/1992 Sb., tzn. že se o přesahující částku sníží vyměřovací základ a pokud je tato přesahující částka vyšší než vyměřovací základ ze samostatné výdělečné činnosti, o zbytek se pak sníží vyměřovací základ ze zaměstnání.

Vyměřovací základ pro platbu pojistného státem

- od 1.1.2012 je stanoven vyměřovací základ pro platbu pojistného státem ve stejné výši jako v roce 2011 a ten činí 5 355 Kč,

- z tohoto vyměřovacího základu bude stát platit za své osoby měsíční pojistné ve výši 723 Kč,

- kromě samotné platby zdravotního pojištění státem lze výši tohoto vyměřovacího základu použít jako odpočtu u některých zaměstnanců podle § 3 odst. 7 zákona č. 592/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ

Důchodové pojištění OSVČ

pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) platí pro rok 2012 odvod pojistného na důchodové pojištěné (DP) ve výši 29,2% z vyměřovacího základu,

a). OSVČ vykonávající tzv. hlavní výdělečnou činnost:    

- tato osoba bude do měsíce předcházejícího měsíci podání „Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2011“ platit zálohu na důchodové pojištění podle daňového základu roku 2010, minimálně ale 1807 Kč,

- v měsíci podání „Přehledu za rok 2011“ a následující měsíce bude platit zálohy na důchodové pojištění dle daňového základu dosaženého v roce 2011, minimálně však 1836 Kč,

- platba záloh na důchodové pojištění v případě hlavní výdělečné činnosti i v roce 2012 zůstává povinná.

b). OSVČ vykonávající tzv. vedlejší výdělečnou činnost:    

- pro tuto osobu platí, že její minimální záloha na důchodové pojistné bude do měsíce předcházejícího měsíci podání „Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2011“ ve výši 723 Kč,

- od měsíce podání „Přehledu za rok 2011“ bude tato osoba platit minimální zálohu 735 Kč,

- platba zálohy na důchodové pojištění v případě vedlejší výdělečné činnosti je v roce 2012 povinná, pokud  daňový základ této osoby v roce 2011 byl alespoň 59374 Kč (částku lze snížit o 4948 Kč za ten měsíc, kdy nebyla vykonávaná vedlejší samostatná výdělečná činnost),

Měsíční vyměřovací základ

- měsíční vyměřovací základ pro odvod pojistného na důchodové pojištění v roce 2012 činí 50% daňového základu (viz. daň z příjmů)

- maximální měsíční vyměřovací základ pro rok 2012 je stanoven na částku 100548 Kč a tomu odpovídá maximální výše zálohy na důchodové pojistné, která tedy činí 29361 Kč,

Roční vyměřovací základ:

- pro OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost bude v roce 2012 minimální roční vyměřovací základ činit 75420 Kč,

- pro OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost bude v roce 2012 minimální roční vyměřovací základ činit 30168 Kč,

Placení záloh:

- OSVČ platí běžně zálohy na důchodové pojištění na měsíční období se splatností do 20. dne následujícího měsíce

- OSVČ však také může platit zálohy na delší než měsíční období, ale vždy jen do budoucna, tj. nikoliv zpětně, a nejdéle do konce kalendářního roku, tuto skutečnost musí oznámit příslušné správě sociálního zabezpečení.

Nemocenské pojištění

- účast na nemocenském pojištění zůstává i v roce 2012 dobrovolná,

- sazba pojistného na nemocenské pojištění u OSVČ činí 2,3% z vyměřovacího základu,

- od 1.1.2012 se minimální základ pojistného zvyšuje na 5000 Kč, a proto minimální zálohová platba pojistného činí 115 Kč,

- ty OSVČ, kteří si v roce 2011 platily zálohy na nemocenské pojištění a do 20.2.2012 si částku nezvýší na minimálně 115 Kč, těm účast na nemocenském pojištění zaniká k 31.12.2011,

- splatnost zálohy na nemocenské pojištění je vždy do 20. následujícího měsíce,

- od 1.1.2012 si lze v době splatnosti navýšit pojistné i na nemocenské pojištění, ale aby tento požadavek byl schválen ČSSZ, musí OSVČ současně navýšit i vyměřovací základ pro důchodové pojištění,

- nemocenská přísluší OSVČ od 22. dne trvání dočasné pracovní neschopnosti,

- v případě, že OSVČ si platí dobrovolně nemocenské pojištění, přechází jeho samostatně výdělečná činnost automaticky z činnosti vedlejší na hlavní a v tom okamžiku je takováto osoba povinna platit zálohy i na důchodové pojištění,

Od 1.1.2012 je obnovena vazba mezi platbou na nemocenské pojištění a zálohou na důchodové pojištění. Měsíční základ určený platbou pojistného na nemocenské pojištění nemůže být vyšší než měsíční vyměřovací základ, ze kterého byla nebo měla být uhrazena záloha na důchodové pojištění v tom měsíci. Pokud OSVČ zaplatí pojistné na nemocenské pojištění z vyššího vyměřovacího základu, část platby, která převyšuje měsíční vyměřovací základ pro zálohu na důchodové pojištění, se stává přeplatkem.

Roční vyměřovací základ pro pojistné na důchodové pojištění u podnikatelů, který byl alespoň po část kalendářního roku účasten nemocenského pojištění, tzn. že vykonával hlavní samostatnou výdělečnou činnost a zaplatil alespoň za jeden měsíc tohoto roku pojistné na nemocenské pojištění z vyššího měsíčního než kolik činí nejnižší měsíční vyměřovací základ za uvažovaný měsíc, činí za období, v němž byla vykonávána hlavní samostatná výdělečná činnost, nejméně úhrn měsíčních vyměřovacích základů za toto období. Navýšení vyměřovacího základu pro nemocenské pojištění je možné jen za předpokladu, že se současně v tomto měsíci navýší i měsíční vyměřovací základ na zálohu na důchodové pojištění oproti minimálnímu.

 

Děkujeme za pozornost.

Váš tým TrimmTax s.r.o.